Ízfokozó

I. Ámós próféta könyve 5. 11-15

11. Annakokáért, mivelhogy tiportátok a szegényt és gabona-ajándékot vesztek tőle: bár faragott kőből építtetek házakat, de nem lakoztok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azok borából.

12. Mert tudom hogy sok a ti bűnötök, és nagyok a ti vétkeitek ! Igazak nyomorgatói, váltságdíj-szedők vagytok, és elnyomjátok a szegényeket a kapuban.

13.Azért hallgat az eszes ebben az időben, mert gonosz idő ez.

14. Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr a seregek istene, amint mondjátok.

15. Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót, állítsátok vissza a kapuban az igazságot, talán megkegyelmez az Úr, a seregek istene a József maradékinak.

 

II. Szemelvények Altorjai Báró Apor Péter “Metamorphosis Transilvanie”c. művéből

……….Mihelyen az újbor annyira forrott, hogy egy kis csípőssége volt, mindjárt újbort ittanak, dicsekedvén, mely finom s édes csípős, az óbort kocsis, lovász itta, még az asztali szolga is neheztelte ha óbort adtanak innya.

……….Ha innya kezdett a fejedelem (I. Apafi Mihály 1632-1690) ,gyakran ivutt penig, ott senkinek nem lehetett magát menteni, addig kellett innya, míg kidőlt az asztaltól, maga penig egy veder bort megivutt, mégsem részegedett soha el, csak levette fejéből az bársony kozáksüvegit s mintha megfáradott volna, úgy gőzölgött ki az feje tetejin az bor ereje s azután még többet ivutt. Egyszer Fogarasban az udvar német gyalogjait az fogarasi vár piacán rendre állították s valamikor új pohárt köszöntek, mindenkor lőttek.Azoknak két hordó bort parancsolt hogy kihúzzanak a pincéből, addig ittak, míg egymásra dőltek az vár piacán.

A régi erdélyiek lakodalmiról, és házasságiról:…….Hogy azért az község is étlen ne maradjon, az ökröt egészlen megsütötték, megsülvén abba egy falka kést ütöttenek, az szarvát megaranyazták. Az bor csatornán kádakban folyt, egy falka kenyér tekenyőkben ott állott, ott kinek kellett, ivutt, evett, vígan volt, senki nem tilalmazta.

 

III. Miklósvárszéki Nagyajtai Cserei Mihály Históriája 1661-1711

1699: Erdélyben tavasszal számtalan cserebogarak támadának, kik szerte széjjel mind a szőlőkben, mind a gyümölcsfákban sok károkot tesznek. Keczén az úr az egész udvari cselédet s a falusi embereket is gyermekestül kihajtatta az ott levő nagy szőlőben, egynéhány zsákot tele szedtenek afféle bogarakkal, s úgy égeték meg a szőlő lábján, másnap annál több szállott a szőlőkre, csak megemészték egészlen, semmi termését nem veheté. Nyárban penig szörnyű égszakadások lőnek, másutt is ugyan, de a szebeni havasokon, onnan nagy árvizek származván,az egész Szeben körül való tartomány vízben állott, a falukon sok házakot, embereket, barmokot, a mezőkön való takarmányokkal elsepervén és megemésztvén.

1709: Hallatlan s rendkívül való hidegek lőnek ezen a télen nem csak Erdélyben, hanem egész Európában mindenütt, melyhez hasonlót ötszáz esztendők forgása alatt a históriák nem említenek. Számtalan embereket, barmokat öle meg a hideg, és majd minden gyümölcsfák kiszáradának miatta, az egész tavaszon penig és nyár kezdetén rettenetes szárazság lőn, a gabona sem nőhete meg, a fű is mind kiége a réteken, ősszel penig mikor vetni kellene, s a fű is megsarjazott vala, szörnyű árvizek, égszakadások, egynehány hetekig való szüntelen sebes esők lőnek, kik a kalangyában levő gabonát elvesztegeték, mind a lekaszált füvet elseprék. Azért olyan szűk most a széna Erdélyben, sőt nem is vethetének az emberek a mikor ideje van a vetésnek a nagy esőkmiatt, félő hogy a jövő esztendőben úgy is aratnak, a szőlő is mindenütt egyben rothada, a mi kevés bor lőn is semmire kellő.

 

IV. Márai Sándor: Uzsonnabor

Az uzsonnabort délután öttől fél hétig isszák, szabad levegőn, a kocsma kertjében, mely ilyenkor csaknem üres még. A levegő tiszta, illatos. Néhány platán, szederfa őszülő lombja borul a magányos ivó fölé. A helyzet olyan, mint az egészséges, férfihoz méltó turisztika egy neme: minden turisztika végső célja ugyanis nem a bérc, hanem a kocsma, ahol a turista leül enni és inni. Az uzsonnabor nagy előnye, hogy délután senkinek nincsen kedve komoly bormennyiséget fogyasztani: egy-két pohár aranyszín rizling a sárga lombos fák alatt, a jó levegőn teljes illúziót ad. A borhoz délután lehet még olvasni is: nincs tisztább öröm, mint érett bor mellett érett könyvet olvasni.A kocsma ilyenkor kisepert és hangtalan még: hiányoznak a notórius és fecsegő alkoholisták. Nincs vita, nincs politika, igen, nincs világnézet, délután ötkor a kocsmakertben. Csak ősz van, napsütés, a platánok lombja, az üres asztalok, egy jó könyv, s az uzsonnabor.

V. Falk Zsigmond : Budapesttől Lisszabonig (útirajzok) 1898.

“Rövid tíz óra alatt az orleansi vasút elhozott Bordeaux-ba. Meg kellett néznem ezt a vidéket a hol a remek bordeauxi bor terem. Tényleg már négy-öt órával a város előtt a vasútvonal mindkét oldalán messze elterülő és gyönyörűen kultivált szőlőket láthatni, a melyekből sok, igen sok bor kerülhet ki. Úgy hogy most már inkább hajlandó vagyok elhinni, hogy az elárusításra kerülő bordeauxi vörös és bordeauxi fehér bor kisebb része nincs hamisítva. De azért a természet még sem tudja kielégíteni az iszákos emberiséget. Egy párisi korcsmáros egész szépen megmondta, hogy az ő korcsmájában csak műbort ihatnak az emberek, mert ő nem képes megfizetni a drága bordeauxi vörösbort. Francziaországnak rengeteg sok bora terem ugyan, azonkívül mindenfelé vásárol, mint nálunk is nagy mennyiségben; a bor helyes és czélirányos kezelésére nagy gondot fordít és éppen ebben előzi meg a többi nemzeteket.De azért a műbor gyártását is kultiválnia kell, hogy a sok oldalról támasztott igényeknek megfelelhessen.”

 

VI.                                                          Péter és Pál

Hol volt, hol nem volt, egy pincesoron volt két jó barátnak: Péternek és Pálnak egymás mellett pincéje. Egyszer Péter jó kedvében felírta pincéje falára: Ki a bort, a nőt, s a dalt nem szereti : az életet nem érdemli ! Később ezt meglátván Pál átsomfordált s alá írta: Innád boromat, élnéd nőmmel sorsomat, s anyósom tanítana a dalra, nem írnál ilyeneket a falra, te marha !

(Népköltés után: Korom Péter)

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!